<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=636152136772979&ev=PageView&noscript=1" /> TRỊ SẸO RỖ: ĐỪNG ĐỂ TIỀN MẤT, TẬT MANG VÌ CẮT ĐÁY SẸO