<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=636152136772979&ev=PageView&noscript=1" /> LẤP ĐẦY TỪNG NỐT SẸO VỚI SUPER SCARHILL – CHỈ CÒN 12.000.000Đ