Mặt nạ
Ưu tiên xem:
greeting_dialog_display=”show” greeting_dialog_delay = 10>